2018 NİSAN AYI 4924 SÖZLEŞMELİ İLAN METNİ
18 Nisan 2018

                         

İLAN METNİ

Not: 2017 yılı 08-12 Aralık tarihleri arasında ilan ve kuraya başvuranlar tekrar başvuracaklardır.

Müdürlüğünüze bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarda 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli çalıştırması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2018   yılı sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı 2.  Mükerrer Resmi Gazete ’de yayınlanan 2016/9644 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile tespit edilmiş ve söz konusu karar anılan tarihte yürürlüğe girmiştir.

    Anılan Yönetmenliğin 5. Maddesinin (1) fıkrası ve Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarih ve E.01/1959 sayılı 2018/9 Genelgesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu çalışan personelin 4924 sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

    USUL VE ESASLAR

a)      Başvurular 18/04/2018 tarihinde başlayıp 20/04/2018 tarihinde saat 17:00 da sona erecektir. Başvuru yapacak personel Başvuru Formunu doldurup yetkili amirine imzalatıp 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminde tarih ve sayı aldıktan sonra ekleri ile birlikte İnsan Kaynakları Atama Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Faks veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b)      Bu ilan metninde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına, Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A bendinde tabi olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip unvanlı personel başvuruda bulunabilecektir.

c)      Devlet Hizmet Yükümlüsü kapsamında olan personel bulunduğu birim dışındaki kadrolara müracaat edemeyecektir.

d)     Başvuru tarihi itibariyle, 663 sayılı KHK’nın 32.maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yapanların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

e)      DHY olmayan personel işlemlerinde; boş pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır. DHY dışı personel en fazla 5 tercihte bulunabilecektir.

f)       Ücretsiz izinde (Doğum, Askerlik vb.) olan personellerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

g)      5258 sayılı Kanuna göre Aile Hekimliğinde görev yapan hekimlerin başvuruda bulunabilmesi için müracaat tarihi itibari ile sözleşmeli Aile Hekimliği pozisyonundan ayrılmış olmaları gerekmektedir.

h)      Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır

i)        Devlet hizmeti yükümlülerine öncelik verilmek suretiyle Ek-II sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar (5 inci hizmet bölgesinin il merkezlerinde bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar); öncelikle acil tıp uzmanları için kullanılacaktır. Acil tıp uzmanlarının yerleştirme işlemlerinden sonra boş yer bulunması halinde yan dal uzmanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Acil tıp uzmanları ve yan dal uzmanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon bulunması halinde diğer ana branşlarda bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

j)        Ek-III sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar, acil tıp uzmanlarına öncelik verilmek suretiyle personel dağılım cetvelinde öngörülen branş ve sayılar esas alınarak kullanılacaktır.

k)      Ek-I sayılı listede bulunan hastaneler ile Ek-II sayılı listede yer alan 5 inci hizmet bölgesinin il merkezlerinde bulunan hastanelerde vizelenen sözleşmeli tabip pozisyonları, sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır. Yerleşen Pratisyen tabiplere acilde çalıştırılacaklarına dair taahhütname imzalattırılacaktır.

l)        26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde ön görülmeyen branşlarda veya personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.

m)    İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı ilin il merkezinden ve aynı ilin ilçelerinden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde, il merkezindeki boş pozisyonlara, öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı ilin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

n)      Devlet hizmeti yükümlülerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşit olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

o)      Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

p)      Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacak.

q)      İlimizde Sözleşmeli olarak görev yapan uzman tabip ve tabiplerin yer değişikliği için başvurmaları kabul edilmeyecektir.

r)       Yerleştirmesi yapılan personelin atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet memurları kanunu ve / veya 4924 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.  

             AÇIKLAMA:

1-      Daha önce anılan kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili hizmet sözleşmesinin 11 nci maddesinde yer alan “ilgili iki ay önceden yazlı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” ve13 maddesinde yer alan “Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personel istihdam edilmesinden vazgeçilmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedilenler 2 (iki) yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bunların sözleşmeli statüde geçirdikleri hizmetler, yeniden işe alınmalarında kazanılmış hak teşkil edemez” hükmüne istinaden Müdürlüğümüzce tesis edilecektir.

2-      4924 tabi sözleşmeli statüye başvuruda bulunan tabiplerin vazgeçmeleri halinde 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında tarihine kadar dilekçeleri ile Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaatta  bulunmaları gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce yapılacak her hangi bir değişiklik ayrıca http://diyarbakir.ism.saglik.gov.tr/ adresinden yayınlanacaktır.
İlanen duyurulur.

İlgili belgeler aşağıdan indirilebilir.
Munhal-vizeler.xlsx

Başvuru Formu.pdf
Kura Takvimi.docx
2018-9 Genelge.pdf