2018 YILI NİSAN DÖNEMİ İL İÇİ SAĞLIK PERSONELİ İLE İDARİ VE TEKNİK PERSONELİ ATAMASI
03 Nisan 2018

2018 YILI NİSAN DÖNEMİ İL İÇİ SAĞLIK PERSONELİ İLE İDARİ VE TEKNİK PERSONELİ ATAMASI

      Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/11/2016 tarih ve 12965 Sayılı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ile 02/02/2018 tarih ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönergesine istinaden; Müdürlüğümüz tarafından 2018 Yılı Nisan Dönemi İl İçi Sağlık Personeli ile İdari ve Teknik Personeli Ataması İçin İlan Metni (Müracaat Şartları) ve Atama Takvimi kurulan Komisyon tarafından belirlenerek karar altına alınmış olup aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2018 Yılı Nisan Dönemi İl İçi Sağlık Personeli Ataması Yapılacaktır.

  SAĞLIK PERSONELİ İLE İDARİ VE TEKNİK PERSONELİ 2018 YILI NİSAN DÖNEMİ TAYİNİ İLAN METNİ

 1. Bu ilan metni Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Kurum/Birim kadrolarında 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddelerine göre çalışan personellere yönelik Nisan Dönemi İl İçi Tayini İlan Metnidir.
 2. Başvurular için İlan Metni, başvurulabilecek münhal yerlerin listesi ile başvuru formu Müdürlüğümüz Web sayfasında ilan edilmiş olup 02/04/2018 tarihinde atama başvuruları başlayıp 09/04/2018 tarih mesai bitiminde sona erecektir. Başvurularda evrak kayıt tarih ve saati esas alınacaktır.
 3. Müdürlüğümüz Web sayfasında yer alan Dönem Tayini İl İçi Atama ve Nakil Talep formunun çıktısı alınarak doldurulup imzalandıktan sonra bağlı olduğu birimce onaylanarak, İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden geçirildikten sonra Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine elden teslim edilecektir.
 4. Başvuru yapılırken İl İçi Atama ve Nakil Talep formuna Hizmet puanının yazılması hizmet puanını gösterir personel bilgi formu çıktısının bu forma eklenmesi gerekmektedir.
 5. Başvuran personelin yerleştirme işlemleri Ocak 2018 tarihinde hesaplanan hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
 6. Müdürlüğümüzde oluşturulan komisyonca sağlık personeli için öncelikle puanı yüksek olan personelden başlanarak atanma talepleri yapılacak, aynı yerin aynı puana sahip birden fazla kişi tarafından tercih edilmesi durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının da aynı olması durumunda hizmet süresi fazla olan personelin tercihi öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır. Tüm bu durumların eşit olması halinde komisyon tarafından kura çekilecektir.
 7. İdari ve Teknik sınıfındaki personelin başvuruları, hizmet süresi fazla olan personelden başlanarak atanma talepleri yapılacak aynı yerin birden fazla kişi tarafından tercih edilmesi durumunda tercih sıralamasına göre yerleştirme yapılacak, tercih sıralamasının da aynı olması durumunda komisyon tarafından kura çekilecektir.
 8. Münhal olarak ilan edilen kadrolara en fazla 5 tercih yapılarak müracaat edilecektir. Münhal edilen kadro ve yerler dışında tercih yapanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Müdürlüğümüzce İl İçi Yerleştirmeye başvuran personellerin yerleşmeleri durumunda ve İl İçi atamalarını herhangi bir sebepten dolayı iptal eden personellerin “1” yıl boyunca yerleşme sonuçlarının ilan tarihi itibariyle ilgili yönergelerdeki mazeret durumları hariç İl içinde tayin talebinde bulunamayacaktır.
 10. Ataması yapılan personelden yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır ancak bu süre “2” ayı geçemeyecektir.
 11. Başvuru şartlarını taşımayanlar ve gerçek dışı beyanda bulunanlar ile gerekli başvuru evraklarını tamamlamayan veya bilgilerini eksik bildirenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir.
 12. Çkys/İkys’de Sağlık Memuru veya Sağlık Teknik kadroları farklı olduğundan tercihte bulunacakların kadrolarını ve münhal yerleri dikkate alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
 13. Münhal ilan edilen kadrolar için Bakanlığımızca pdc sayılarında değişikliğe gidilmesi veya münhal kadrolara Bakanlıkça nokta ataması yapıldığı takdirde, atamanın yapılamaması halinde kişiler herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
 14. Müdürlüğümüze bağlı birimlerde 4924’ e tabi olanlar, Devlet Hizmet Yükümlüsü, 657’ye tabi 4/B, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre görev yapan personeller başvuramayacaktır.
 15. Ücretsiz ve askerde olan personeller İl İçi atamaya başvuru yapamayacak olup, ancak; son başvuru tarihi itibariyle görevlerine dönmeleri durumunda İl İçi atamaya başvurabileceklerdir.
 16. 17/04/2018 tarihinde açıklanacak olan atama sonuçları Müdürlüğümüzün Web sayfasında ilan edilecek ve tebligat yerine geçecektir.
 17. Başvuruda bulunan kişiler, yukarıda sayılan hükümleri kabul etmiş sayılır.

 

2018 YILI NİSAN DÖNEMİ SAĞLIK İLE İDARİ VE TEKNİK PERSONELİ İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

 • 1-02/04/2018 -------------Başvuruların Başladığı Tarih

            09/04/2018-------------Son Başvuru Tarihi

 • 2-17/04/2018-------------Atama Sonuçlarının Müdürlüğümüzün Web Sayfasında İlan Edileceği Tarih

indirmek için 
Münhal Yerler
Atama ve Nakil Talep Formu.pdf