AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİNİN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ZİYARETLERİ HAKKINDA;
21 Şubat 2018


AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİNİN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ZİYARETLERİ HAKKINDA;

          “25.01.2013 Tarihli Ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği"nin "Denetim" Başlıklı 33’ üncü maddesinde yer alan Hükümler Çerçevesinde Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.’’

          Bu kapsamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimi tarafından Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerinde 06.03.2018  tarihinden itibaren 1. Tur değerlendirme ziyaretleri başlayacaktır.  Aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde ASM bünyesinde çalışan Aile hekimi ve Aile sağlık elemanlarının yerinde bulunmaları gerekmektedir ( Mobil hizmet gibi çalışmalar, denetim tarihlerine göre düzenlenmelidir. )


2018 yılı 1. tur izleme ve değerlendirme tarihleri.docx