2019 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İLAN METNİ
12 Haziran 2019

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 02.02.2019 tarih ve E.04-663 Sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan ‘’Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin Yönerge’nin ‘’ Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7.maddesi hükümlerine istinaden 07.11.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı kadro standartları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen il sağlık müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan Avukatlık Hizmetleri, Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki 657 sayılı kanunu 4. Maddesinin (a) bendine göre istihdam edilen personelin 2019 yılı Haziran-Temmuz Dönemi iller Arası yer değişikliği için;

GENEL ESASLAR

 • 2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği başvuruları 10.06.2019 tarihinde başlayıp 10.07.2019 tarihinde saat:17:00 da sona erecektir.

 • Yer değişikliği talebinde bulunacak olan personel (Mühendis, Tekniker,Teknisyen, Şoför, Aşçı) ilanda duyurulan kurum ve unvanlara, kendi unvanında en fazla 5 tercih olacak şekilde başvuruda bulunabilirler.

 • Tayin talebinde bulunan personelin talepte bulunduğuna dair Atama Nakil Talep Formu, şoför unvanında müracaat edecekler için ehliyet fotokopisi(aslı gibidir onaylı) ve onaylı imzalı hizmet belgesinin aslının muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının belirtildiği kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı(Atama Birimi)’na 16.07.2019 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 • Ebys üzerinden evraklar ulaştırılsa dahi evrak asıllarının Müdürlüğümüz Dr. Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü Yenişehir/DiYARBAKIR adresine kargo/APS ile gönderilmesi ve ya elden teslimi gerekmekte olup, (faks fotokopi  vb. evrak örneği kabul edilmeyecektir) belirtilen sürede evrakları teslim etmeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. (postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 • Görev yaptığı ilde fiilen en az 1 yılını doldurmayan, aday memurluğu devam eden ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum izni vb.)olan personelin tayin talepleri dikkate alınmayacaktır.

 • Atama dönemince münhal kadrodan fazla başvuru olması halinde atama talepleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki memuriyette geçen hizmet süreleri , Hizmet Süreleri eşitse tercih sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecektir. Her ikisinin de eşit olması halinde başvuru evraklarının kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak işlem yapılacaktır.

 • Ataması yapılan personeller atandıkları kurumda fiilen 2 yıl süre ile çalışmadıkça il içerisinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.

 • İller arası atanma talebinde bulunan personelin, tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik oluşması durumunda tayin başvurusu süresince, il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge tayini nedeniyle ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde, birimlerin doluluk oranlarında değişiklik oluşması durumunda bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

 • İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Başvuru evrakları eksik olanların ve başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 • Bakanlığımızca Müdürlüğümüz ve bağlı Birimlerin standart sayılarında değişikliğe gidilmesi veya Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminde oluşabilecek herhangi bir sistemsel hatadan dolayı atama yapılamaması durumunda personel herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 

 • Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde atama Komisyonu tarafından ataması uygun görülen/görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte Müdürlüğümüz http://www.diyarbakirhsm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Açıklanacak olan atama sonuçları Müdürlüğümüzün Web sayfasında ilan edilecek ve tebligat yerine geçecektir.

 • Başvuru uygun görülecek personelin atama işlemleri 2019 temmuz ayı içesinde sonuçlandırılacaktır.

 • Atama karar tarihinden itibaren 30(otuz) gün içesinde ayrılış işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Belirtilen sürede yasal mazeret halleri dışında ayrılış yapılmaması halinde mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Mazeret olarak ayrılış yapılmaması halinde atama kararı Müdürlüğünüzce iptal edilecektir.

ATAMAYA ESAS BELGELER

1-Kurum Üst yazısı(Adli ve İdari yönden soruşturmasının olup olmadığı ve Muvafakatının uygun görülüp görülmediği belirtilmesi gerekmektedir.)

2-Dilekçe

3-Atama Nakil Talep Formu

4-Hizmet Belgesi(kurum tarafından onaylı/mühürlü)

5-Şoför unvanında müracaat edecekler için Ehliyet Fotokopisi(Aslı gibidir onaylı)

2019 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİEVRAK TESLİM TAKVİMİ

TARİH

AÇIKLAMA

11.06.2019 Pazartesi

Başvuruların başlangıç tarihi

10.07.2019 Çarşamba

Başvuruların bitiş tarihi

16.07.2019 Salı

Başvuru evrakların fiziki olarak son geliş tarihi

Temmuz 2019

Başvuru Evraklarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların açıklanması

2019 Yılı Haziran -_Ek_8a8a4f3c-dda6-4f56-9ed7-c85367285302.docx

2019 Yılı Haziran -_Ek_972577b1-715d-4911-be58-187a5fabe17e.doc
2019 Yılı Haziran -_Ek_2d3e64fa-7e1b-4d80-bb9e-7199aa58101c.pdf