Sürekli İşçi Sonuç İlanı
03 Nisan 2019

DİYARBAKIR  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ DUYURUSU

Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.

Aday sıralaması belirlenirken sıralama adayların aldıkları başarı puanına göre yapılmıştır. Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir

Sözlü Sınav sonuçları 02/04/2019 tarihi itibariyle ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar 03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında saat 08:00-17:00 arasında, gerekçesini belirtmek kaydıyla dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır. (Adres: Dr. Şeref İnalöz cad. Yenişehir /Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü)

Yapılan itirazlar sınav kurulları tarafından değerlendirilerek kesinleşmiş listeler 10 Nisan 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanacak olup,  adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Kesinleşmiş listeler yayınlandıktan sonrasınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu  11-15 Nisan 2019  tarihleri arasında 08:00-17:00 mesai saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğüne (Adres: Dr. Şeref İnalöz cad. Yenişehir /Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınavı yedek olarak kazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktır. Asıl adayların işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylar için yeniden duyuru yapılıp evrak istenecektir.

Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir.

Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.


  

ATAMAYA ESAS BELGELER

1-  Açıktan Sürekli İşçi Kadrosu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2-  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3-  Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

4-  Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

5-  Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6.Öğrenim  belgesinin  aslı  veya  Noter  onaylı  sureti  (İl  Sağlık  Müdürlüğünce  aslı  görülüp onaylanacaktır.)

7-  İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

8-  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; Ambulans Sürücüsü ile Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi meslekleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olup Önlisans mezunları için P93, Lisans mezunları için ise P3 puan türünden en az 60 puan almış olduğunu gösterir belge.

9-  Ambulans sürücüsü için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi,
  • "Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu.

10- Güvenlik Görevlisi (silahsız) için ayrıca;

  • Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Her iki belgede adaylardan istenecektir.) (silahlı/silahsız) (5188 sayılı Kanun gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)

11- Şoför (yolcu taşıma) için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi.
Başvuru formu (1).docx
MAL BİLDİRİMİ.doc


MÜLAKAT SONUÇ LİSTELERİ
Karşılama ve Yönlendirme(ÖNLİSANS).pdf
güvenlik görevlisi.pdf
Karşılama ve Yönlendirme(LİSANS).pdf
biyomedikal.pdf
VKHİ ASIL LİSTE -.pdf
VKHİ YEDEK LİSTE.pdf
VKHİ BAŞARISIZ LİSTE -.pdf
yardımcı klinik elemanı.pdf
AMBULANS SÜRÜCÜSÜ.pdf