T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020 Yaz Stajı Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 27/01/2020


İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımıza kabul edilecek Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencilerinin 2020 Yılı Yaz Stajı başvuruları 03 Şubat-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Diyarbakır’da Yaz Stajı yapacak öğrencilerin Diyarbakır ilinde bulunan Ortaöğretim Kurumları veya Üniversitede öğrenim görüyor olması ya da Diyarbakır ili içerisinde kendisinin veya ailesinin ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuru evraklarının eksiksiz teslim edilmesi zorunlu olup, eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Entegre Devlet Hastanelerinde staj yapmak isteyen öğrenciler Müdürlüğümüz staj komisyonu tarafından değerlendirilerek Şubat ayının son haftasında Müdürlüğümüz Web sayfasından ilan edilecektir.


Başvurular:
1-Hastanelerde veya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde (ADSH) Yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını ilgili Hastaneye yapmaları gerekmektedir. Staj başvuru-bitiş tarihini Hastaneler belirleyecektir.


2-İlçe Sağlık Müdürlükleri, Bismil Tepe İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Hazro İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Kocaköy İlçe Entegre Devlet Hastanesi ve Çüngüş İlçe Entegre Devlet Hastanelerine başvurular web sitemizde ilan ettiğimiz evraklarla birlikte Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı  Eğitim Hizmetleri Birimine yapılacaktır.


3-Diyarbakır İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı  Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına başvurular web sitemizde ilan ettiğimiz evraklarla birlikte Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı- Eğitim Hizmetleri Birimine yapılacaktır.

 NOT: Staj Komisyonları; staj yapılmak istenen birimin ilgili alan/ daldaki çalışan personel sayısı, bütçesi, stajyer ihtiyacı v.b. konularda değerlendirme yaparak karar alacaklardır.          Ek1: Yaz Stajlarına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
          Ek2: Başvuru Evrakları (Liseler) için tıklayınız
          Ek3: Başvuru Evrakları (Üniversite-Yüksekokul) için tıklayınız 

EK:1

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ,   İLÇE ENTEGRE DEVLET HASTANELERİ, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARI VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE YAPILACAK YAZ STAJLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

                                                                                                                                                        

 1. 3308 Mesleki Eğitim Kanunu gereği mesleki ve teknik eğitim yapan ortaöğretim kurumu öğrencileri ile yükseköğretim kurumu öğrencileri sağlık bölümleri öncelikli olmak üzere Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde Yaz Stajı ve Beceri Eğitimi yapabilirler.
 2. Öğrencilerin İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Entegre Devlet Hastaneleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına Yaz stajı için başvurular;   03 Şubat-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır. İlçe Sağlık Müdürlükleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve İlçe Entegre Devlet Hastaneleri başvuru sonuçları Şubat ayı sonunda Müdürlüğümüz internet sitesinden (http://www.diyarbakir.ism.saglik.gov.tr.) ilan edilecektir.
 3. Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Kurumlarında ve birimlerinde staj yapmak isteyen öğrenciler internet sitesinden yayınlanan başvuru evraklarını eksiksiz teslim etmek zorundadırlar. Evraklarını tamamlamayan öğrenciler staja kabul edilseler bile stajları iptal edilecektir.
 4. Liseler için; Beceri eğitimi planlaması İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğümüz arasında yapılacak olup Hastanelerimize planlama ile ilgili bilgi verilecektir.
 5. Hastanelerde yaz stajı ve beceri eğitimi yapacak öğrenciler başvurularını Hastane Başhekimliğine yapacaklardır.
 6. İlçe Sağlık Müdürlükleri, Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Entegre Devlet Hastaneleri ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında yaz stajı yapacak öğrencilerin başvurularını İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Birimine yapmaları gerekmektedir.
 7. Öğrenci stajları iki dönemde gerçekleştirilir:

  Okul Dönemi: Eğitim-öğretim yılında beceri eğitimi.

  Yaz Dönemi: Eğitim - Öğretim yılının sona erdiği ve yeni eğitim - öğretim yılının başladığı tarihler arasında.

 8. Öğrenci stajı ile ilgili (Hastaneler hariç) sözleşme Müdürlüğümüz tarafından imzalanır.
 9. Özürsüz olarak üç işgünü mesleki eğitime gelmeyen öğrencinin devamsızlığı en geç iki işgünü içinde okuluna bildirilir.
 10. Üniversite Öğrencileri için; Staj Sözleşmesi Okulu tarafından onaylanmamış, sigorta Priminin ödendiğini belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 11. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü; herhangi bir durumda gerek duyduğunda tek taraflı olarak sözleşmenin şartlarını değiştirme ve hatta sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olup, bu durum karşısında sözleşmenin karşı tarafına herhangi bir tazmin ve hukuki sorumluluğu olmayacaktır.
 12. ASHİ (Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) stajlarında istasyondaki stajyer sayısı birden fazla olsa bile; her ne amaçla olursa olsun mobil haldeki ambulansta (vaka için göreve giden, tamir için servise veya malzeme tedarikine giden vb.) sadece 1 (bir) stajyer öğrenci bulunabilir.Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlükleri/Yükseköğretim kurumları, öğrencilerinin, beceri eğitimi ve staj dönemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerini yapmak; ücret ve primleri ödemekle yükümlüdür.
 13. Stajyer öğrenciler; ASHİ’de staj yaptıkları süre içinde T.C. Sağlık Bakanlığının mevzuatlarına ve diğer ilgili mevzuatlara uygun hareket etmek durumundadırlar. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nin görevlendirdiği İstasyon Sorumlu Hekimi ayrıca staja gidilen gün nöbetçi Hekim / ekip sorumlusu; Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği adına stajyer öğrencilerin mesai takiplerini ve stajları süresince eğitsel faaliyetlerini takip etmekten sorumludur. Öğrenciler de bu ekip sorumlusunun direktifleri doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.
 14. Öğrenciler kendi başlarına hastaya herhangi bir girişimde bulunamazlar. Ayrıca stajları sırasında herhangi bir hastayla veya kurumsal işleyişle ilgili öğrendikleri veya gördükleri Hasta Mahremiyeti veya Kurumsal açıdan gizliliği olan konularda basın, diğer medya kanalları veya sosyal paylaşım siteleri yoluyla herhangi bir şekilde bir sosyal paylaşımda bulunamazlar.
 15. Stajyer öğrenciler stajları sırasında İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait herhangi bir kıyafeti giyemezler veya sivil kıyafetle çalışamazlar. Okulları tarafından üzerinde okulun adı ve stajyer öğrenci ibaresi bulunan; İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin kullandığı kıyafetlerle renk vb. bire bir aynı olmayan; hizmete özel yazlık ve kışlık kıyafetler temin edilmeli ve öğrenciler istasyonlarda bulundukları sürece bu kıyafetlerle çalışmalıdırlar. Böyle bir kıyafet yok ise okuldaki uygulamalarda kullandıkları ve ambulansta çalışmaya uygun olan kıyafetler giyilebilir. Ancak sivil kıyafet ile ambulansa kesinlikle binilmeyecektir. Öğrencilerin kılık / kıyafetleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
 16. Stajyer öğrenciler görevlendirildikleri birimlerde personelin eşyaları ile özellikle resmi demirbaş ve sarf malzemelerini zarar vermeden, özenle kullanmak; korumak ve kullanımları ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Aksi meydana geldiği takdirde sorumluları hakkında verilen zararın tazmini ve cezai uygulama için hukuki işlemler başlatılır.
 17. Öğrenciler, Staj yaptıkları sağlık tesislerinde okullarının belirlediği gün içi staj saatleri dışında (staj mesai saati bitimine yakın gittikleri vakadan istasyona dönünceye kadar geçen sürenin günlük staj bitiş saatini aştığı durumlar hariç olmak üzere) bulunmaları yasaktır.
 18. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü herhangi bir durumda gerek duyduğunda gerekli işlemleri yaparak stajyer öğrencinin yerini değiştirme yetkisine sahiptir.
 19. Öğrenciler stajları ile ilgili olarak okullarının belirlediği sürelere uyacaklardır.  İstasyonlarda staj yapan öğrencilerin devam çizelgesi (asıl olarak iki nüsha halinde hazırlanmış) ve öğrencinin staj evrakları, İstasyon Sorumlusu ile 112 Acil Ve Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından imzalanıp mühürlenecek, devam çizelgesinin ıslak imzalı nüshası üst yazıyla Müdürlüğümüz Mutemetlik Birimine gönderilecektir. Devam çizelgesinin diğer nüshası öğrenciye teslim edilerek öğrenci tarafından Eğitim Hizmetleri Birimine verilecektir.
 20. İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Entegre Devlet Hastanelerinde staj yapacak öğrencilerinin de asıl olarak iki nüsha halinde hazırlanmış devam çizelgesi ve öğrencinin staj evrakları, staj yapılan kurum tarafından imzalanıp mühürlenerek devam çizelgesinin ıslak imzalı nüshası üst yazıyla Müdürlüğümüz Mutemetlik birimine gönderecektir. Devam çizelgesinin diğer nüshası öğrenciye teslim edilerek öğrenci tarafından Personel Hizmetleri Başkanlığı-Eğitim Hizmetleri Birimine verilecektir.
 21. Müdürlüğümüzde staj dönemleri, başvurular, değerlendirme kriterleri, değerlendirme yazışma ve dosyalama iş ve işlemlerinin yürütüleceği birim ile öğrenci stajı konusunda usul ve esaslarda bulunmayan hususlar, öğrenci komisyonunca belirlenir.


EK:2

STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER (LİSELER İÇİN)

 1. İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim Sözleşmesi (Okul müdürlüğünce Kaşe ve Onaylı)
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Kimlik Fotokopisi
 4. Fotoğraf (2 adet)

EK:3

STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER(YÜKSEKOKUL/ ÜNİVERSİTE İÇİN)                                                                                                                                                                 

        1. Zorunlu Staj Formları (İş Yeri Staj Sözleşmesi Doldurularak Yüksekokul- Üniversite tarafından Kaşe ve Onaylı Olacak Şekilde)

        2.Öğrenci Belgesi (Döneme ait)

       3. Fotoğraf (2 adet)

       4.Kimlik Fotokopisi