T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporları Hakkında Kamuoyuna Duyuru

Güncelleme Tarihi: 17/10/2019


Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in Raporların geçerlilik süresi başlıklı 11’inci maddesinde;

“(1) Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir, raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.

(2) Çocuğun gereksinim durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hallerde süreli rapor düzenlenir.

(3) Çocuğun gereksinim durumunun sabit kalması veya artması söz konusu  olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir.

(4) Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi halinde bakım veren kişinin talebi ve ilgili branş hekiminin kurula sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın çocuğun özel gereksinimi yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.

(5) Kurumların ilgili mevzuatı gereğince, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenir.

(6) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli raporu bulunanlar ile süreli raporu bulunup rapor süresi devam edenlerin raporları Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları hariç ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarih itibarıyla geçersiz hale gelir. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınan raporlarda 18 yaşını doldurmasına üç aydan kısa bir süre kalması durumunda, talep üzerine Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tekrar rapor verilebilir. Başvuruda bulunanlar için mezkur yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenecek engelli sağlık kurulu raporları, ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren geçerli sayılır.

 (7) Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması durumunda, çocuğa bakım veren kişinin talebi üzerine tekrar rapor verilebilir.” hükmü amirdir.

Aynı Yönetmeliğin Kazanılmış haklar başlıklı 15’inci maddesi 2’nci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce engelliler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlemiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup, bu oranlar ile sağlanmış eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin uygulamasında, 1/8/2002 tarihinden önce alınmış sağlık kurul raporları ile süresinin bitmesine altı aydan az kalmış sağlık kurulu raporları hariç yeniden rapor düzenlenemez. İlgilinin 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar kurumlarca rapor istenmez ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yeniden rapor düzenlenmez.” denilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün 11.04.2019 tarih ve 23642684-010.99-577 sayılı Engelli Raporların Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar Duyurusunda “18 yaş altı çocuklar için eski mevzuat hükümleri ile eski formatta düzenlenmiş “sürekli” ibareli sağlık raporları geçerliliğini korumaktadır. Çocuklar 18 yaşını doldursalar dahi bu raporların yenilenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Eski mevzuat hükümleri ile eski formatta düzenlenmiş “süreli” ibareli sağlık raporları ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu sürenin sonunda yeni mevzuata göre kişiye yeni rapor düzenlenir.” hükmü amirdir.

Bu hükümler kapsamında raporlarda çocuğun özel gereksiniminin değişmesi halinde bakım veren kişinin talebi ve ilgili branş hekiminin kurula sevki uygun görmesi veya resmi kurumların yeni rapor talepleri dışında rapor süresinin dolmasına 6 (altı) ay kalıncaya kadar yeni rapor düzenlenmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

Uygulamanın belirtilen şekilde yürütülmesi konusunda yetkili sağlık tesisleri bilgilendirilmiştir.

İlgili kurum ve kişilere önemle duyurulur.