4924 Sözleşmeli Başvurusu Kabul/Red edilen Personel Listesi

23 Temmuz 2019 Salı günü SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Konferans Salonunda saat 16:30’da yapılacak olan 2019/2 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran Pratisyen Hekimlerden ve Uzman

Hekimlerden başvuruları Kabul-Red edilenlerin Listesi ektedir. Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMASI UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunludur. Listede adı geçen

Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMADAN GEÇİŞİ UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunlu değildir. Kuraya başvuruda bulunmuş olup kuraya katılamayacak olan personelin yerine kura işlemini

gerçekleştirecek olan kişinin kimlik fotokopisi ve Noter onaylı Vekaletnamenin aslı ile Kura Yerinde hazır bulunması gerekmektedir.

4924-2 Geçiş Listesi.xlsx